OMAR KING

DEGREES / CERTIFICATIONS

  • Black Belt / Instructor Certification - Shuai Jiao - Chinese Swai Jiao Association

ASSOCIATION(S)

  • Shuai Jiao Evolution

STYLE(S)

  • Shuai Jiao

  • BaGua

  • BaJi

  • Judo

Contact

347-474-8501

©2018 by SHUAI JIAO EVOLUTION. Proudly created with Wix.com